За нас

„СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВАЙС-МЕДИКА“ООД е регистрирана на основание чл. 25 г, ал. З от Закона за здравословни и безопасни условия на труд  на 03.09.2010 г. с № 458/03.09.2013 г. Последната Пререгистрация в Министерство на здравеопазването е под № 458-1/31.01.2013 г.

„СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВАЙС-МЕДИКА“ ООД  e  със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция:    гр. София, ул. „Илиенско шосе” №8, ЕИК 201249280