Консултации на персонала и ръководството по проблемите на безопасността и здравето при работа

 

  1. Консултации на персонала при избор на колективни и лични предпазни средства ;
  2. Методическа помощ и консултация на ръководството по всички въпроси, касаещи здравето и безопасността при работа;
  3. Методическа помощ при поддържане и актуализиране на документацията по БЗР, съгласно нормативните изисквания ;
  4. Препоръки за прилагане на нововъведената нормативна база по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
  5. Консултиране и подпомагане комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им /изграждане, обучение, дейност/.