Услуги

 

„СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВАЙС-МЕДИКА“ ООД има екип от висококвалифицирани лекари, инженери и технически изпълнители с амбиция да предложат  на своите клиенти европейски стандарти на обслужване, изцяло насочено в помощ на работодателя за опазване здравето и осигуряване безопасността  на работещия по следните главни направления:

 

ЗДРАВНО  НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ

ОЦЕНКА/ПРЕОЦЕНКА НА РИСКА НА РАБОТНОТО МЯСТО

КОНСУЛТАЦИИ

ОБУЧЕНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ