Други услуги

i-130https://frisor.ua/services/haircut-with-clipper/

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА  ИНСТРУКТАЖИТЕ:       съдействие при изготвяне на :

 • Заповеди за провеждане на инструктажите
 • Програми за провеждане на различните видове инструктаж
 • Обучение на лицата , определени да извършват  инструктажите

 

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА  :                 съдействие при изготвяне на :

 • Правила за Здравословни и Безопасни условия на труд
 • Инструкции за безопасна работа
 • Заповеди,свързани с организацията по осигуряване на безопасни условия на труд

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  :                 съдействие при изготвяне на :

 • Досие съдържащо документи, свързани с осигуряването на пожарна безопасност на обекта
 • План за действие на личния състав за гасене на пожари
 • План за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария

ДРУГИ :                    съдействие при изготвяне на :

 • Правилник на вътрешния трудов ред
 • Длъжностни характеристики

ПРЕДЛАГАНЕ И КООРДИНИРАНЕ

 • Извършване измервания на факторите на работната среда, параметри на ел.инсталации и др;
 • Организиране извършването на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците