Здравно наблюдение на работещите

 

„СТМ ВАЙС-МЕДИКА“ ООД извършва наблюдение, анализ и консултиране по осигуряване на  здраве и безопасност при работа, /съгл.Наредба №3/2008г за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина/, а именно:

 1. КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ на работодателя при:
  • Определяне на задължителните предварителни медицински прегледи за различните професии при постъпване на работа;
  • Определяне вида на медицинските специалисти и честотата на провеждане на периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;
 2. Изготвяне АНАЛИЗ НА ВРЕМЕННАТА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ на работещите по данни от болничните листове за едногодишен ретроспективен период;
  Даване препоръки  ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕННАТА  НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ;
 3. Изгогвяне АНАЛИЗ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ на  работниците и служителите.
 4. Изготвяне на ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ на работещите въз основа на:
  • Резултати от извършените периодични медицински прегледи и изследвания;
  • Информация за временна и трайна неработоспособност;
  • Информация за регистрирани трудови злополуки и професионални болести;
 5. Изготвяне ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПРИГОДНОСТТА на работещия да изпълнява даден вид работа при постъпване на работа и след провеждане на периодични медицински прегледи по Наредба №3/1987г.
 6. Индивидуални СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ на работещите, относно тяхното здраве и условията на труд;
 7. Предоставяне информация на работещите за ЗДРАВНИТЕ РИСКОВЕ, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
 8. Съдействие при ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ;
 9. Изготвяне и поддържане на ЗДРАВНИ ДОСИЕТА на електронен и хартиен носител, включващи лични данни, професионален маршрут, констатирани заболявания и диагнози;