Обучения по здравословни и безопасни условия на труд

 

  1. Ежегодни обучения относно управление на дейността по осигуряване на ЗБУТ, промени в нормативната уредба;
  2. Обучение на представителите в КУТ/ГУТ, съгласно НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията /първоначално и ежегодно обучение /;
  3. Обучение по Наредба № РД-07-2 /16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ;
  4. Организиране и провеждане на ежегодно обучение за оказване на първа долекарска помощ  /Наредба №3/2008г за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина/.