Оценка/преоценка на риска на работното място

 

А./Оценката на риска за здравето и безопасността на работещите включва:

 1. Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали и определяне на изложените на риск лица;
 2. Изработване на карти за оценка условията на труд на всяко работно място;
 3. Изработване на карти за идентифициране на опасностите и оценка на риска за безопасност и здраве;
 4. Разработване на мерки за отстраняване или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
 5. Разработване на проект на план-програма за намаляване и ликвидиране на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, според степента на установения риск;
 6. Оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложения за подобряването му;

Б./ Дейности за ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА на работните места:

 • Разработване на програми  за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск; Мероприятия свързани с оптимизиране факторите на работната среда, използваните методи и технологии на работа, организацията на труда, санитарно-битовите условия и др.
 • Разработване препоръки за преустройство на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила;
 • Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;
 • Участие в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;
 • Подпомагане работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;
 • Подпомагане работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и даване съвети на работещите за правилното им прилагане;
 • Разработване на ФИЗИОЛОГИЧНИ РЕЖИМИ НА ТРУД И ПОЧИВКА,/съгл.Наредба №15/1999 на МЗ и МТСП за условията , реда и изискванията за  разработване и въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа/